Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có ý kiến đòng góp vào công việc quản trị điều hành và có những nhận xét đánh giá đúng mức vai trò trách nhiệm của Hội đồng quản trị
Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Tỉ lệ trả cổ tức năm 2012 bằng tiền: 10%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1000 đồng); Cổ tức năm 2012 bằng tiền sẽ được chi trả làm 2 đợt
Thời gian thanh toán: ngày 16/12/2013: 5%/cổ phần và ngày 25/04/2014: 5%/cổ phần (01 cổ phần được 500 đồng)
- Tên người thực hiện giao dịch: NGUYỄN DOÃN LÊ MINH - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT - Mã chứng khoán giao dịch: ONE - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 206.996 CP (4,20%)
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE CORP) trân trọng thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013 như sau: Thời gian: 13h30’ Thứ bẩy, ngày 20 tháng 04 năm 2013. Địa điểm: Phòng họp Hoa Sen, tầng 2, Khách sạn Sunway số 19 phố...
Báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo kiểm toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp
Được Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 thông qua tại Đại hội cổ đông thường nên năm 2010 và sửa đổi
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát về công tác quản trị, kinh doanh của Công ty năm 2012;
Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính

Trang