Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

Thứ hai, 22/07/2019

 Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019”  chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.