Tổ chức Bộ máy

 

Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1