Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT ” Thông báo mời họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông“ chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023” và ”Công văn giải trình liên quan đến BCTC” chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo thường niên năm 2022” , chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán” và “Công văn giải trình” , chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 và quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023” , chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022" và "Công văn giải trình", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “CBáo cáo tài chính quý 3 năm 2022" và "Công văn giải trình ", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Công văn đính chính BCTC bán niên 2022", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét" và "Công văn giải trình", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.

Trang