Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Thông báo lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC 2018" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Quyết định bổ nhiệm trưởng BKS Cty nhiệm kỳ 2018-2023." chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Biên bản và Quyết định của HĐQT Vv bổ nhiệm TGĐ, KTT và GĐ Chi nhánh" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Điều lệ Cty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Biên bản và Quyết định của HĐQT Vv bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Tờ trình ĐHĐCĐ 2018, dự thảo Điều lệ công ty và dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 "Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 và các TL phục vụ Đại hội chi" tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố " Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018" và "Quyết định 02.2018/QĐ-HĐQT" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

Trang