Căn cứ theo yêu cầu giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (MCK: ONE) trân trọng thông báo như sau: 1. Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Bình Minh 2. Chức vụ hiện nay tại công ty: Trưởng Ban kiểm soát 3. Mã chứng...
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020” và “Công văn giải trình kết quả kinh doanh quý 4 năm 2020”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ và công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT thay đổi nhân sự chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "BQuyết định của HĐQT Vv mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Báo cáo tài chính quý 3/2020” và “ Công văn giải trình” " chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi " “Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét và CV giải trình”, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "CBTT việc thay đổi ĐKKD lần thứ 21”, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

Trang