Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015)
Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Chi tiết xin vui lòng xem file chi tiết đính kèm: BCTC quý 4 năm 2014
Căn cứ thông báo số 1850/TB-VSD ngày 22/10/2014 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam (VSD), Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE CORP) trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Chi tiết xin vui lòng xem file chi tiết đính kèm: BCTC quý 3 năm 2014
Quyết định của HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền cho cổ đông
Báo cáo của ban giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình với Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu năm cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 đã được soát xét. Chi tiết xin vui lòng xem file chi tiết đính kèm.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1, xin báo cáo tình hình quản trị Công ty trong 6 tháng đầu năm 2014
Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính
Thông báo việc lựa chọn ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2014

Trang