Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1, xin báo cáo tình hình quản trị Công ty trong 6 tháng đầu năm 2015
Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Chi tiết xin vui lòng xem file chi tiết đính kèm: BCTC quý 2 năm 2015
Quyết định của HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE CORP) trân trọng thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán. Chi tiết xin vui lòng xem file chi tiết đính kèm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Chi tiết xin vui lòng xem file chi tiết đính kèm: BCTC quý 1 năm 2015
Báo cáo thường niên, Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1, năm 2014.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE CORP) trân trọng thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015.
Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015)

Trang