Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng và mẫu đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm dành cho Cổ đông chưa lưu ký.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố bản cáo bạch và giấy phép chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 và Điều lệ Công ty 10.2015
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3.2015
Báo cáo kết quả giao dịch bán CP quỹ
Giấy mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 Thời gian: từ 08h00 ngày thứ 24/10/2015
Căn cứ thông báo ngày 08/09/2015 tại Website của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam (http://www.vsd.vn/22-p4c23-29035/530/ONE-Dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2015.htm), Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE CORP) trân trọng thông báo về ngày...
Căn cứ theo yêu cầu giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 (MCK: ONE) trân trọng thông báo như sau:
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ
Quyết định của HĐQT công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 về việc giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

Trang