Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 "Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố Quyết định của HĐQT” và “Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2017” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 3 công bố " Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố “Báo cáo TC bán niên 2018 đã soát xét” và “ Công văn giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018” và “ Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Thông báo lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC 2018" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Quyết định bổ nhiệm trưởng BKS Cty nhiệm kỳ 2018-2023." chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Biên bản và Quyết định của HĐQT Vv bổ nhiệm TGĐ, KTT và GĐ Chi nhánh" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Điều lệ Cty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

Trang