Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Chi tiết xin vui lòng xem file chi tiết đính kèm: BCTC quý 3 năm 2014
Quyết định của HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền cho cổ đông
Báo cáo của ban giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình với Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu năm cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 đã được soát xét. Chi tiết xin vui lòng xem file chi tiết đính kèm.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1, xin báo cáo tình hình quản trị Công ty trong 6 tháng đầu năm 2014
Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính
Thông báo việc lựa chọn ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2014
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE CORP) trân trọng thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014: + Thời gian: 13h30’ Thứ bẩy, ngày 26 tháng 04 năm 2014. + Địa điểm: Hội trường E2, tầng 2, Nhà khách La Thành số 218 phố Đội...
Báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo kiểm toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp Xin Vui lòng xem chi tiết file đính kèm
Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có ý kiến đòng góp vào công việc quản trị điều hành và có những nhận xét đánh giá đúng mức vai trò trách nhiệm của Hội đồng quản trị
Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Trang