Lựa chọn Công ty Chứng khoán để ủy quyền việc thực hiện giao dịch mua
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2011 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 về việc mua cổ phiếu quỹ. Công ty đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ tại SGDCK Hà Nội (HNX)
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 204.426 cổ phiếu, chiếm 4,09% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 204.426 cổ phiếu; chiếm 4,09% vốn điều lệ
Thông thường, doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm chỉ đạt 20% kế hoạch cả năm. Năm 2011 cũng không nằm ngoài quy luật kinh doanh của công ty.
Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính
Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu. Tổng số lượng đăng ký mua: 350.000 cổ phiếu (tương đương 7% tổng số cổ phiếu đang lưu hành). Mục đích: Làm cổ phiếu quỹ của Công ty
Phấn đấu đến năm 2015 trở thành 1 trong 5 công ty hàng đầu việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2011. Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện : 20/06/2011.
Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính

Trang