Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố : Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2017, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2017, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Ngày 27/9/2017 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có thông báo số: 1267/TB-SGDHN về việc chấp thuận ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung theo Quyết định số 794/QĐ-SGDHN ngày 19/9/2017. Theo đó ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu...
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 20.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung CP phát hành trả cổ tức
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Vv sửa đổi Điều lệ Cty tăng vốn sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thay đổi điều lệ công ty
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Công bố thông tin về kết quả thanh tra thuế 5 năm từ 2012 đến 2016, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

Trang