Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thông tin Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 thông báo lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị thực hiện việc kiểm toán BCTC 2016
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố thông tin ngày ĐKCC chốt danh sách trả cổ tức 2015.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2015
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố thông tin Đính chính Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 , thông tin chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm
Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc trả cổ tức năm 2015 và chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Công ty Cổ phần truyền thông Số 1 công bố nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 gửi tới quý Cổ đông các tài liệu phục vụ kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 thông báo mời họp Đại hội Cổ đông
Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung , chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.

Trang