Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi “ Quyết định của Cục thuế TP.Hà Nội Vv Quyết toán thuế 2 năm 2017, 2018 của Công ty” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi “Báo cáo tài chính bán niên 2019 và Công văn giải trình” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi “Báo cáo tài chính quý 2/2019” và “Công văn giải trình kết quả kinh doanh” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Hôm nay, 21 tháng 6 năm 2019, Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 (ONE Corp) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 tại Khách sạn La Thành, 218 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 Thông báo "Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố Quyết định của HĐQT Vv chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019” và “Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019”. chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu quỹ” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

Trang