Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "CBTT việc thay đổi ĐKKD lần thứ 21”, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020”, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Báo cáo Tài chính quý II.2020 và Công văn giải trình
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi “ Thông báo V/v ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC 2020” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi “ Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi “Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi “Quyết định của HĐQT Vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020” và “Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Báo cáo tài chính quý 1/2020” và “ Công văn giải trình” " chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Báo cáo thường niên năm 2019" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán” và “ Công văn giải trình” " chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

Trang