Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã soát xét và Công văn giải trình

Thứ hai, 16/08/2021

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã soát xét và Công văn giải trình”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.