Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Công bố thông tin về kết quả thanh tra thuế 5 năm từ 2012 đến 2016, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã soát xét
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2016
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 thông qua việc trả cổ tức 2016 bằng CP, thông tin chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017, thông tin chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2017
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017, thông tin chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.

Trang