Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán” và “Công văn giải trình” , chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “CBTT Vv hiệu chỉnh số liệu BCTC 2020 ONE.", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Quyết định 03/2022/QĐ-HĐQT Vv bán cổ phiếu quỹ (QĐ này thay thế QĐ 01/2022/QĐ-HĐQT ngày 3/3/2022)”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Căn cứ theo yêu cầu giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (MCK: ONE) trân trọng thông báo như sau: 1. Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Bình Minh 2. Chức vụ hiện nay tại công ty: Trưởng Ban kiểm soát 3. Mã...
Căn cứ theo yêu cầu giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (MCK: ONE) trân trọng thông báo như sau: 1. Tên người thực hiện giao dịch: Lư Hồng Chiều 2. Chức vụ hiện nay tại công ty: Chủ tịch HĐQT 3. Mã chứng...
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Quyết định của HĐQT Vv bán cổ phiếu quỹ”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2021”
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
ONE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Căn cứ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (MCK: ONE) trân trọng thông báo như sau:

Trang