Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố " Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018" và "Quyết định 02.2018/QĐ-HĐQT" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố " Báo cáo thường niên năm 2017" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1công bố “Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán” và “Công văn giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1công bố "Quyết định của HĐQT Vv gia hạn thời gia tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018", chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố : Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2017, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2017, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Ngày 27/9/2017 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có thông báo số: 1267/TB-SGDHN về việc chấp thuận ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung theo Quyết định số 794/QĐ-SGDHN ngày 19/9/2017. Theo đó ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu...
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 20.

Trang