Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "BQuyết định của HĐQT Vv mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Báo cáo tài chính quý 3/2020” và “ Công văn giải trình” " chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi " “Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét và CV giải trình”, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "CBTT việc thay đổi ĐKKD lần thứ 21”, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020”, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Báo cáo Tài chính quý II.2020 và Công văn giải trình
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi “ Thông báo V/v ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC 2020” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi “ Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi “Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

Trang