Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố thông tin “Nghị quyết HĐQT” và “Báo cáo kết quả chào bán CP ra công chúng”
Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Cty năm 2015
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4.2015
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng và mẫu đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm dành cho Cổ đông chưa lưu ký.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố bản cáo bạch và giấy phép chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 và Điều lệ Công ty 10.2015
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3.2015
Báo cáo kết quả giao dịch bán CP quỹ
Giấy mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 Thời gian: từ 08h00 ngày thứ 24/10/2015

Trang