Công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thứ tư, 13/04/2022

Căn cứ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (MCK: ONE) trân trọng thông báo như sau:

1.  Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Bình Minh
2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
3. Mã chứng khoán giao dịch: ONE
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/CP
5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 18.004 CP
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 18.000 CP 
7. Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.000 CP
8. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 8.004 CP 
9. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.
10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 14/03/2022 đến ngày 12/04/2022.
11. Lý do không bán hết số đã đăng ký: vì giá bán không thỏa mãn yêu cầu.