Nghị quyết HĐQT V/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thứ hai, 25/04/2022

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Nghị quyết HĐQT V/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022” và “Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.