Công bố Thông tin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thứ ba, 12/04/2022

Căn cứ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (MCK: ONE) trân trọngthông báo như sau:

 

1.  Tên người thực hiện giao dịch: Lư Hồng Chiều

2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

3. Mã chứng khoán giao dịch: ONE

4. Mệnh giá : 10.000 đồng/CP

5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 108.380 CP 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP

7. Số lượng cổ phiếu đã bán: 48.000 CP

8. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 60.308 CP 

9. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh.

10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 14/03/2022 đến ngày08/04/2022.

11. Lý do không bán hết số đã đăng ký: vì giá bán không thỏamãn yêu cầu..