Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 gửi tới quý Cổ đông các tài liệu phục vụ kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 thông báo mời họp Đại hội Cổ đông
Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung , chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố thông tin “Nghị quyết HĐQT” và “Báo cáo kết quả chào bán CP ra công chúng”
Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Cty năm 2015
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4.2015
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng và mẫu đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm dành cho Cổ đông chưa lưu ký.

Trang