Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2017
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017, thông tin chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 kính gửi các Quý cổ đông tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2017
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 công bố báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố thông tin đăng ký giao dịch của cổ đông nội bộ.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 thông báo ngày đăng ký chính thức để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung, thông tin chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016, thông tin chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm

Trang