Căn cứ theo yêu cầu giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 (MCK: ONE) trân trọng thông báo như sau:
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ
Quyết định của HĐQT công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 về việc giao dịch bán cổ phiếu quỹ.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE CORP) trân trọng gửi tới quý cổ đông bản báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2015
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1, xin báo cáo tình hình quản trị Công ty trong 6 tháng đầu năm 2015
Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Chi tiết xin vui lòng xem file chi tiết đính kèm: BCTC quý 2 năm 2015
Quyết định của HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE CORP) trân trọng thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán. Chi tiết xin vui lòng xem file chi tiết đính kèm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Chi tiết xin vui lòng xem file chi tiết đính kèm: BCTC quý 1 năm 2015

Trang