ONE: Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thứ ba, 16/11/2021

Căn cứ theo yêu cầu giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (MCK: ONE) trân trọng thông báo như sau:

1.  Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Bình Minh

2. Chức vụ hiện nay tại công ty: Trưởng Ban kiểm soát

3. Mã chứng khoán giao dịch: ONE

4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 18.004 CP (chiếm 0,225% vốn ĐL)

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 18.000 CP

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 4 CP (chiếm 0% VĐL)

8. Mục đích giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

9. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh .

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 18/11/2021 đến ngày 17/12/2021.