Thông báo "Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019”

Thứ sáu, 24/05/2019

 Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 Thông báo "Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.