Quyết định của HĐQT V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019” và “Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019”.

Thứ năm, 02/05/2019

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố  Quyết định của HĐQT Vv chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019” và “Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019”. chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm