“Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán” và “Công văn giải trình”

Thứ ba, 30/03/2021

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán” và “Công văn giải trình”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.