ONE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thứ năm, 04/03/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Căn cứ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (MCK: ONE) trân trọng thông báo như sau:

1.  Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Bình Minh

2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát

3. Mã chứng khoán giao dịch: ONE

4. Mệnh giá : 10.000 đồng/CP

5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 27.104 CP

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.000 CP

7. Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.100 CP

8. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 25.004 CP

9. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận.

10. Thời gian kết thúc giao dịch: ngày 26/02/2021.

11. Lý do không bán hết số đã đăng ký: Do giá giao dịch không đạt kỳ vọng.