Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thứ ba, 04/06/2024

Công ty Cổ phần Công nghệ ONE kính gửi quý Cổ đông các tài liệu phục vụ cho kỳ họp Đại hội Cổ đông 2024, chi tiết vui lòng tham khảo các tài liệu đính kèm.