Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

Thứ sáu, 21/06/2019

Hôm nay, 21 tháng 6 năm 2019, Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 (ONE Corp) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 tại Khách sạn La Thành, 218 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu của Đại hội:


Ông Nguyễn Hà Duy - thư ký cuộc họp - đọc lời khai mạc.

 


Ông Lư Hồng Chiều - Chủ tịch HĐQT - đọc báo cáo của Hội đồng Quản trị.

 


Tổng giám đốc - ông Đặng Anh Phương - trình bày Báo cáo tổng kết năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

 


Ông Vũ Bình Minh - trưởng ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát và đánh giá về tình hình hoạt động của Công ty.

 


Cổ đông phát biểu đóng góp ý kiến cho sự phát triển của Công ty.

 


Thay mặt bạn lãnh đạo Công ty, ông Lư Hồng Chiều cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông.

Sau gần 03 giờ làm việc khẩn trương, tập trung nghe, thảo luận các nội dung, các văn kiện chủ yếu, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 (ONE Corp) đã thành công tốt đẹp và thống nhất Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Vui lòng tham khảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ đính kèm.