“Báo cáo tài chính quý 2/2019” và “Công văn giải trình kết quả kinh doanh”

Thứ sáu, 19/07/2019

 Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi “Báo cáo tài chính quý 2/2019” và “Công văn giải trình kết quả kinh doanh”  chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.