“Quyết định của HĐQT” và “Thông báo về ngày ĐKCC chốt danh sách trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu”

Thứ sáu, 15/11/2019

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi  “Quyết định của HĐQT” và “Thông báo về ngày ĐKCC chốt danh sách trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu”  chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.