“Báo cáo tài chính bán niên 2019 và Công văn giải trình”.

Thứ tư, 14/08/2019

 Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi “Báo cáo tài chính bán niên 2019 và Công văn giải trình”  chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.