Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo thường niên năm 2022” , chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán” và “Công văn giải trình” , chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 và quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023” , chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Nghị quyết của HĐQT V/v chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức 2020 và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022" và "Công văn giải trình", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “CBáo cáo tài chính quý 3 năm 2022" và "Công văn giải trình ", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Công văn đính chính BCTC bán niên 2022", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét" và "Công văn giải trình", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.

Trang