Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Quyết định HĐQT Vv chốt danh sách trả cổ tức 2019 và họp ĐHĐCĐ thường niên 2021”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Vũ Bình Minh Trưởng BKS”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán” và “Công văn giải trình”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “CBTT Vv gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.
Căn cứ theo yêu cầu giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (MCK: ONE) trân trọng thông báo như sau: 1. Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Bình Minh 2. Chức vụ hiện nay tại công ty: Trưởng Ban kiểm soát 3. Mã chứng...
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020” và “Công văn giải trình kết quả kinh doanh quý 4 năm 2020”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ và công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Trang