Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi “Quyết định của HĐQT Vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020” và “Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Báo cáo tài chính quý 1/2020” và “ Công văn giải trình” " chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Báo cáo thường niên năm 2019" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán” và “ Công văn giải trình” " chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Thông báo gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Thông báo thay đổi nhân sự của chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Quyết định của HĐQT về nhân sự chi nhánh Công ty tại TP.HCM” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi “Quyết định của HĐQT” và “Thông báo về ngày ĐKCC chốt danh sách trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Báo cáo tài chính quý 3/2019 và công văn giải trình” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

Trang