Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Thông báo thay đổi nhân sự của chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Quyết định của HĐQT về nhân sự chi nhánh Công ty tại TP.HCM” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi “Quyết định của HĐQT” và “Thông báo về ngày ĐKCC chốt danh sách trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Báo cáo tài chính quý 3/2019 và công văn giải trình” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi “ Quyết định của Cục thuế TP.Hà Nội Vv Quyết toán thuế 2 năm 2017, 2018 của Công ty” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi “Báo cáo tài chính bán niên 2019 và Công văn giải trình” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi “Báo cáo tài chính quý 2/2019” và “Công văn giải trình kết quả kinh doanh” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Hôm nay, 21 tháng 6 năm 2019, Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 (ONE Corp) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 tại Khách sạn La Thành, 218 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Trang