Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 Thông báo "Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố Quyết định của HĐQT Vv chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019” và “Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019”. chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu quỹ” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Báo cáo thường niên năm 2018 của ONE" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "BCTC năm 2018 đã kiểm toán và Công văn giải trình" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố thông tin "V/v giao dịch mua cổ phiếu quỹ" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Thông báo gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2019" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 và Công văn giải trình" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

Trang