Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền và quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thứ năm, 15/04/2021

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền và quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.

File đính kèm: