Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2021”
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
ONE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Căn cứ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (MCK: ONE) trân trọng thông báo như sau:
Căn cứ theo yêu cầu giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (MCK: ONE) trân trọng thông báo như sau:
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo TC quý 3 năm 2021 và CV giải trình”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã soát xét và Công văn giải trình”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo thình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính quý 2.2021” và “Công văn giải trình và kết quả kinh doanh”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “ V/v quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế ”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Thông báo Vv ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 với đơn vị kiểm toán”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.

Trang