Nghị quyết của HĐQT V/v chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức 2020 và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thứ hai, 20/02/2023

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Nghị quyết của HĐQT V/v chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức 2020 và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.

 

File đính kèm: