Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Công văn giải trình

Thứ năm, 30/03/2023

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán” và “Công văn giải trình” , chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.