Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo thường niên năm 2021” , chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán” và “Công văn giải trình” , chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “CBTT Vv hiệu chỉnh số liệu BCTC 2020 ONE.", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Quyết định 03/2022/QĐ-HĐQT Vv bán cổ phiếu quỹ (QĐ này thay thế QĐ 01/2022/QĐ-HĐQT ngày 3/3/2022)”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Căn cứ theo yêu cầu giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (MCK: ONE) trân trọng thông báo như sau: 1. Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Bình Minh 2. Chức vụ hiện nay tại công ty: Trưởng Ban kiểm soát 3. Mã...
Căn cứ theo yêu cầu giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (MCK: ONE) trân trọng thông báo như sau: 1. Tên người thực hiện giao dịch: Lư Hồng Chiều 2. Chức vụ hiện nay tại công ty: Chủ tịch HĐQT 3. Mã chứng...
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Quyết định của HĐQT Vv bán cổ phiếu quỹ”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2021”
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.

Trang