Hôm nay, 24 tháng 6 năm 2022, Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 (ONE Corp) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 tại Khách sạn La Thành, 218 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ" và "CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Nghị quyết HĐQT V/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022” và “Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022” và “Công văn giải trình kết quả kinh doanh quý 1 năm 2022”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Căn cứ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (MCK: ONE) trân trọng thông báo như sau: 1. Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Bình Minh 2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát...
Căn cứ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (MCK: ONE) trân trọng thông báo như sau: 1. Tên người thực hiện giao dịch: Lư Hồng Chiều 2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT 3....
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo thường niên năm 2021” , chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán” và “Công văn giải trình” , chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “CBTT Vv hiệu chỉnh số liệu BCTC 2020 ONE.", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.

Trang