Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã soát xét’’ và “Công văn giải trình’’

Thứ hai, 14/08/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ ONE công bố thông tin "Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã soát xét’’ và “Công văn giải trình’’, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.