Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 và quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thứ ba, 21/02/2023

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 và quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023” , chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.