Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thứ sáu, 23/06/2023

Hôm nay, 23 tháng 6 năm 2023, Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 (ONE Corp) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 tại Khách sạn La Thành, 218 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu của Đại hội:

Ông Nguyễn Hà Duy - thư ký cuộc họp - đọc lời khai mạc.

Ông Nguyễn Hà Duy - thư ký cuộc họp - đọc lời khai mạc.

 

Ông Lư Hồng Chiều - Chủ tịch HĐQT - đọc báo cáo của Hội đồng Quản trị.

 

Tổng giám đốc - ông Đặng Anh Phương - trình bày Báo cáo tổng kết năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

 

Tổng giám đốc - ông Đặng Anh Phương - trình bày Báo cáo tổng kết năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

 

Ông Vũ Bình Minh - trưởng ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát và đánh giá về tình hình hoạt động của Công ty.

 

Cổ đông phát biểu đóng góp ý kiến cho sự phát triển của Công ty.

 

Cổ đông phát biểu đóng góp ý kiến cho sự phát triển của Công ty.

Thay mặt bạn lãnh đạo Công ty, ông Lư Hồng Chiều cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông.

Sau gần 03 giờ làm việc khẩn trương, tập trung nghe, thảo luận các nội dung, các văn kiện chủ yếu, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 (ONE Corp) đã thành công tốt đẹp và thống nhất Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Vui lòng tham khảo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được thông qua đính kèm.