Thông báo mời họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông

Thứ sáu, 26/05/2023

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT ” Thông báo mời họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông“ chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.

File đính kèm: