Tờ trình ĐHĐCĐ 2018, dự thảo Điều lệ công ty và dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty

Thứ hai, 04/06/2018

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố  "Tờ trình ĐHĐCĐ 2018, dự thảo Điều lệ công ty và dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.