Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Thứ sáu, 29/09/2017

Ngày 27/9/2017 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có thông báo số: 1267/TB-SGDHN về việc chấp thuận ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung theo Quyết định số 794/QĐ-SGDHN ngày 19/9/2017. Theo đó ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu niêm yết bổ sung là ngày 04/10/2017. Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 trân trọng thông báo cho quý vị cổ đông được biết.”  Chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.