Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thứ hai, 08/06/2020

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi “Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

File đính kèm: