Thông báo lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC 2018

Thứ năm, 28/06/2018

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố  "Thông báo lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC 2018" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.