Quyết định của HĐQT Vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thứ năm, 07/05/2020

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi “Quyết định của HĐQT Vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020” và “Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.