ONE: Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán và Công văn giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán

Thứ sáu, 30/03/2018

 Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1công bố “Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán” và “Công văn giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

File đính kèm: