Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Thứ sáu, 22/04/2016

 

Ông Lê Việt Thắng - thư ký cuộc họp - đọc lời khai mạc:

 

Ông Lư Hồng Chiều - Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo của HĐQT:

Tổng giám đốc - ông Đặng Anh Phương - trình bày Báo cáo tổng kết năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Ông Vũ Bình Minh - trưởng ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Phát biểu của cổ đông:

Ban kiểm phiếu làm việc khẩn trương và nghiêm túc: