Công bố thông tin Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 và thay đổi Đăng ký Kinh doanh lần thứ 19

Thứ hai, 04/07/2016

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 công bố thông tin Điều lệ Công ty và thay đổi Đăng ký Kinh doanh lần thứ 19, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.