Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

Thứ sáu, 26/06/2020

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi “ Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020”  chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.