Báo cáo TC bán niên 2018 đã soát xét và Công văn giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán

Thứ ba, 14/08/2018

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố “Báo cáo TC bán niên 2018 đã soát xét” và “ Công văn giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.