Báo cáo Tài chính quý II.2020 và Công văn giải trình

Thứ hai, 20/07/2020

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Báo cáo tài chính quý II.2020” và “ Công văn giải trình”, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.