Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét và CV giải trình

Thứ bảy, 15/08/2020

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi " “Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét và CV giải trình”, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.